Förslag till Dagordning vid årsmöte med Villaägarna i Tjust 20 april 2022 kl 18.00

                                                                            på      

                                             Restaurang Nätet, Långrevsgatan 21 i Västervik

 

 1                    Årsmötets öppnande

 2                    Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd

 3                    Val av mötesordförande och mötessekreterare samt val av två

                      justeringsmän tillika rösträknare

 4                    Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

 5                    Fastställande av dagordning

 

6          Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets
berättelse samt resultat och balansräkning för år 2021

 7          Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut med anledning
av det framlagda resultat

 8          Framläggande av revisionsberättelse

 9          Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning överförs till kommande
räkenskapsår

 10                  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen år 2021

 11                  Behandling av förslag från styrelsen

 12                  Behandling av inkomna motioner

 13                  Behandling av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår

 14                  Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

 15                  Val av ordförande för en tid av 1 år

 16                  Val av övriga styrelseledamöter

 17                  Val av ersättare till styrelsen

 18                  Val av 1 ordinarie revisor för en tid av 1 år, samt 1 ersättare

 19                 Val av valberedning och sammankallande

 20                  Övriga frågor

 21                  Avtackningar

 22                  Årsmötets avslutning

Verksamhetsberättelse

                                                                                       för

                                                                      Villaägarna i Tjust år 2021

                                                                      Organisationsnummer 833600-4943

 

 

Styrelsen för Villaägarna i Tjust avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2021:

 

Årsmötet

Föreningens årsmöte hölls onsdagen den 4 augusti kl 17.30 på takvåningen hos Best Western plus

Västerviks stadshotell Storgatan 3 Västervik vid vilket 29 deltagare representerade 21 villa- fastigheter.

 

Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjöds medlemmarna  på smörgås och dryck.

 

Funktionärer

Styrelsen har under året utgjorts av 8 ledamöter jämte 3 s       uppleanter, vilka varit:

 

                                                                                                                                                                              Vald tom

Ordförande                       Ingemar Appelquist                               .                     2021

Kassör                        Erik Wallin                                                                           2021

Sekreterare                       Irene Johansson                                                         2021

Ledamot                            Göran Tejler                                                                  2021

Ledamot                            Kenneth Lind                                                                                     2022

Ledamot                            Roger Svensson                                                         2021

Ledamot                            Roger Tellqvist                                                             2022

Ledamot                            Olle Hermansson                                                        2021

Suppleant                         Simon Ingesson                                                         2021

Suppleant                         Olov Hjalmarsson                                                        2021

Suppleant                         Lennart Pettersson                                                     2021

 

Som revisor och revisorssuppleant har verkat:

 

Revisor                              Lars Jillehed                                                                                      2021

Revisorssuppleant          Göran Lindberg                                                           2022

 

I valberedningen har ingått:

 

Valberedare                                            Hans Forsgren, sammankalland        2021

Valberedare                                            Ruth Piatek Wallin                                                      2021

 

 

Styrelsen har under året avhållit 4 protokollförda sammanträden, till detta kommer mejl- och telefonkontakter vid många tillfällen.

Coronapandemin har begränsat verksamheten så att fysiska möten är näst intill omöjliga att genomföra men vi får avvakta och se vilka restriktioner som är aktuella vid varje tidpunkt.

 

Valberedningen har i sin tur arbetat med mejl- och telefonkontakter.

 

 

 

 

 

Medlemmar

Föreningen startade 1982 och har således verkat i 39 år. 2018 var vi 1245 medlemmar och vid utgången av 2019 var vi 1197 medlemmar. Antalet medlemmar sjunker, det är ett bekymmer i

skrivande stund är vi till antalet 1061 medlemmar. 

 

Utlåning av släpvagnar

Efterfrågan på föreningens 3 släpvagnar har varit fortsatt hög. Ansvarig för utlåning och underhåll av släpvagnarna är Bilvård Experten Traktorsvägen 4  Västervik i samarbete med styrelsens Olle Hermansson och Göran Tejler. En av vagnarna finns hos Rickards Bilservice i Gammleby.

 

Aktiviteter

 

Prepping i samarbete med civilförsvarsföreningens Jan Martinsson informerades vi om hur man förbereder sig inför en krissituation. 25 talet personer deltog den 23/11 på Mejeriet och det finns en kö-lista på ca 40 personer.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning får bedömas som fortsatt god. Året uppvisar ett  överskott på 37550,22 Kr.

 

Vid årsskiftet 2021 uppgick föreningens besparingar på Tjustbygdens Sparbank  till 170 243,90 Kr.

 

  Medlemsavgiften till Riksförbundet uppgick till 535 kr, varav 80 kr till lokalföreningen.

Föreningens ekonomiska resultat och ställning framgår av bifogat bokslut för 2021.

 

Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas att Villaägarna i Tjust alltjämt fyller en funktion gentemot  sina medlemmar.

 

                                                                                       Västervik i december 2021-12-31

 

Ingemar Appelquist                                                    Erik Wallin                                                        Göran Tejler

Irene Johansson                                                         Kenneth Lind                                                                                             Roger Svensson

Roger Tellqvist                         Olle Hermansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Verksamhetsplan 2022

 

 

 

 

 

Styrelsen kommer att underverksamhetsåret 2022 söka ge föreningens medlemmar den service som har varit gängse under senare år, d.v.s.  att söka erbjuda en ökad medlemsnytta liksom att erbjuda vissa aktiviteter (se nedan).

 

Särskild kraft kommer att läggas på genomförandet av Villaägarnas Dag i början av juni. Skälet till detta är att detta visar sig vara ett gynnsamt tillfälle att dels få kontakt med befintliga medlemmar och dels ett bra tillfälle att kunna värva nya medlemmar.

 

En aktivitet som vänder sig till samfällighetsföreningar och dess funktionärer kan vara kunskapsberikande för dem och även skapa tillfälle att värva nya medlemmar.

 

För att följa med tidens digitala utveckling är det viktigt att föreningen kan skapa en plattform som möjliggör en sådan utveckling.

 

För att fånga upp det utvecklingsarbete som sker inom Förbundet är det värdefullt att närvara vid de informationssammankomster som Förbundet erbjuder.

 

Med den utveckling som nu börjar accelerera inom kommunen kan det även vara angeläget att förening engagerar sig i vissa kommunala angelägenheter, exempelvis den nu uppkomna situationen som berör brygganläggningar längs Gamlebyviken.

 

 

 

Planerat under  2022:

 

Prepping, där man får lära hur man bemöter en kris, när el, vatten och infrastruktur är ur funktion. Civilförsvarsföreningen ger den informationen.

 

Vi planerar även för information om hjärt-/lungräddning samt en resa till Eksjö julmarknad.

 

Upprepning av brandkursen Hembrand i räddningstjänstens lokaler.

Valberedningens förlag till styrelse verksamhetsåret 2022

Ordförande

Roger Tellqvist

Ordinarie ledamöter:

 Roger Svensson, Erik Wallin, Ingemar Appelquist, Olle Hermansson,

Irene Johansson, Göran Tejler och Kenneth Lind.

Suppleanter:

Olov Hjalmarsson, Simon Ingesson, Arne Franzén och Jim Frank

Revisor

Lars Jillehed

Revisorsuppleant

Göran Lindberg