PROTOKOLL

Fört vid årsmötet onsdagen den 19 april 2023 på Restaurang Nätet, Långrevsgatan 20 i
Västervik

med
Villaägarna i Tjust

Årsmötet inleddes med att Stadsarkitekt Sara Dolk berättade om planer för kommunens
utveckling, därefter sedvanliga förhandlingar följt av förtäring, dryck samt kaffe
Närvarande: Roger Tellqvist, Ingemar Appelquist, Erik Wallin och Ruth Piatek-Wallin,
Kenneth Lind, Roger och Agneta Svensson, Janne och Gunilla Olofsson, Göran Tejler, Hans
& Inga-Maj Forsgren, Lisbeth Sandström, Rune och Siv Lundström, Irene Johansson, Hans
Davidsson, Kjell Westerlund, Lars och Ann-Christin Jillehed, Kirsti Suihko och Anders
Nilsson, Bengt och Barbro Flink, Arne och Solbritt Franzén, Hans-Christian och Kerstin
Ageman, Jim Frank, Leif Svensson, Lars-Åke med fru Lindbom, L-O och Eva Niklasson, Ing-
Marie Åkerö och Guy Persson, Helene Blom med respektive, Margareta Sleman och Stefan
Lindholm, Olle och Åsa Hermansson, Björn och Ann Guding, Torbjörn Gustavsson, Christer
och Gerd Elmerfjord, Carl-Erik Axelsson och Christina Ottosson, Inger Dahlquist, Staffan
och Ulla-Karin Nilsson (52 deltagare representerade 32 villafastigheter)

§ 1. Mötets öppnande

Villaägarna i Tjust ordförande Roger Tellqvist hälsade de närvarande välkomna kl 18.00
och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Närvarande och upprättande av röstlängd

Ordförande framhöll att varje fastighet/hushåll har en röst och att därmed den upprättade
deltagarförteckningen kan fastställas som röstlängd med 32 stycken fastighetsägare.
§ 3. Val av mötesordförande och sekreterare

Årsmötet beslöt att till mötesordförande av kvällens förhandlingar välja Hans-Christian
Ageman och som sekreterare av kvällens protokoll välja Roger Svensson.
§ 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare att tillsammans med

mötesordförande justera dagens protokoll

Till justeringsmän och tillika rösträknare välja Lisbeth Sandström och Kjell Westerlund.

§ 5. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Årsmötet förklarade sig kallat i behörig ordning.

§ 6. Fastställande till dagordning
Årsmötet beslöt att godkänna framlagt förslag till dagordning. (Se bil. 1)

§ 7. Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande
verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för år 2022
Mötesordförande läste igenom rubrikerna i verksamhetsberättelsen som har funnits på
hemsidan och utdelats tillsammans med möteshandlingarna. Ekonomistycket lästes upp i vissa
delar. Årsmötet beslöt godkänna och lägga verksamhetsberättelsen för 2022 till handlingarna.
(bil. 2)
§ 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut med anledning

av det framlagda resultatet

Årsmötet beslöt att fastställa balansräkningen per 31.12.2022 enligt följande, summa intäkter
66 792,50kr, summa kostnader 66 607,63kr, årets resultat 184,87kr. (bil. 3).
§ 9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning överförs till

kommande räkenskapsår

Årsmötet beslöt att fastställd balansräkning överförs till kommande räkenskapsår.
§ 10. Framläggande av revisionsberättelse för år 2022

Föreningens revisor Lars Jillehed föredrog revisionsberättelsen för 2022. Årsmötet beslöt att
lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (bil. 4).
§ 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

§ 12. Behandling av förslag från styrelsen

Inga förslag från styrelsen behandlades.

§ 13. Behandling av inkomna motioner
Mötesordföranden konstaterade att några motioner ej inkommit till styrelsen.
§ 14. Behandling av förslag till stadgeändringar

Följande förslag till stadgeändringar lades fram:
- Ersättare för ordinarie ledamot väljs för en mandatperiod.
- Styrelsens förvaltning granskas av revisorer med en mandattid på två verksamhetsår.
Deras mandattider skall vara förskjutna så att endast en väljs i taget på varje årsmöte.
Årsmötet beslöt godkänna de föreslagna stadgeändringarna. (bil. 5)
§ 15. Beslut om avgift till föreningen till nästkommande verksamhetsår
Förbundsavgift 455kr och lokal avgift 80kr, sammantaget 535kr fastställdes.
§ 16. Beslut om arvoden och övriga ersättningar

Styrelsen föreslog att inga arvoden utbetalas till styrelsemedlemmar, endast ersättning för
kostnader avseende bilersättning och smärre utlägg vilket bifölls.

§ 17. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande

verksamhetsår
Se (bil. 6) Verksamhetsplan och (bil. 7) Budget för 2023.

§ 18. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslöt att fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till 6, förutom ordförande och
antalet suppleanter till 3 för 2023.

§ 19. Val av ordförande för en tid av 1 år
Årsmötet beslöt att till ordförande välja Roger Tellqvist för en tid av ett år.
§ 20. Val av övriga styrelseledamöter

Årsmötet beslöt att för verksamhetsåret 2023 välja Roger Svensson, Erik Wallin, Olle
Hermansson, Ingemar Appelquist, Janne Olofsson. Beslut om att väljas för ny period sker vid
nästa årsmöte. För 2023/2024 välja Kenneth Lindh.

§ 21. Val av ersättare till styrelsen

Årsmötet beslöt att välja Simon Ingesson, Jim Frank och Johnny Jansson för en tid av ett år.

§ 22. Val av revisor(er)

Årsmötet beslöt att till revisor för verksamhetsåren 2023/2024 välja Göran Lindberg och till
revisor för 2023 välja Lars Jillehed. Båda revisorerna skall granska bokföringen och
gemensamt upprätta revisionsberättelsen.

§ 23. Val av valberedare och sammankallande

Årsmötet beslöt att välja Lars-Åke Lindbom på ett år som sammankallande. Hans Forsgren
och Hans-Christian Ageman har avböjt omval.
Då ingen av deltagarna på årsmötet ville väljas till valberedare föreslogs att ett mail kommer
skickas ut med förfrågan om ny valberedare och deklarera vikten av nyval för att säkra
föreningens fortlevnad.

§ 24. Information och diskussion i aktuells frågor

En fråga som rörde Västerviks Miljö och Energi av pågående utbyte av vattenmätare som
kräver en godkänd konsol för monteringen av nya vattenmätaren. Meddelades att
offertförfrågan angående montering av godkänd konsol tillskrivits flera rörfirmor där endast
Vatten & Värme AB, Perugatan 56, 59361 Västervik, Telefon: 0490 – 309 62 Mobil: 070 –
872 43 77, inkommit med offertförslag som i sin helhet kan läsas på föreningens hemsida;

ANBUD KONSOL (villaagarnaitjust.se)
§ 25. Övriga frågor

Inget fanns att ta upp under övriga frågor.

§ 26. Avtackning

Roger Tellqvist avtackade Irene Johansson och Göran Tejler för mångårigt värdefullt
styrelsearbete och som nu avböjt omval till styrelsemedlem.

§ 27. Årsmötets avslutning

Mötesordföranden Hans-Christian Ageman förklarade årsmötet 2023 för avslutat kl 20.00.

Västervik den 19 april 2023

Vid protokollet: ……………………………. …………………………………..
Roger Svensson Hans-Christian Ageman
Sekreterare Mötesordförande

Justeras……………………………… Justeras……………………………….
Lisbeth Sandström Kjell Westerlund
Justeringsman Justeringsman

BILAGA 2 - VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsberättelse
för
Villaägarna i Tjust år 2022
Organisationsnummer 833600-4943
Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls onsdagen den 20 april kl 18.00 på Restaurang Nätet, Långrevsgatan 18 C i Västervik med 34 deltagare.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjöds medlemmarna på smörgås och dryck.
Funktionärer
Styrelse (9 ledamöter och 5 suppleanter)
Roll
Namn
Funktion/ansvar
Ordförande
Roger Tellqvist
Digital info, årsmöte/styterlsemöte
Kassör
Erik Wallin
Sekreterare
Irene Johansson
Ledamot
Göran Tejler
Utskick, hemsida, medlemsansvar
Ledamot
Kenneth Lind
Aktuella frågor
Ledamot
Roger Svensson
Aktivitetsansvarig
Ledamot
Ingemar Appelquist
Ledamot
Olle Hermansson
Vagnansvarig
Ledamot
Jan Olofsson
Lokala erbjudande
Suppleant
Simon Ingesson
Materialansvar
Suppleant
Olov Hjalmarsson
Suppleant
Jonny Jansson
Suppleant
Arne Franzén
Suppleant
Jim Frank
Revisorer
Roll
Namn
Revisor
Lars Jillehed
Revisorssuppleant
Göran Lindberg
Revisorer
Roll
Namn
Sammankallande
Hans Forsgren
Valberedare
Lars-Åke Lindbom
Valberedare
Hans Christian Ageman
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året avhållit 5 protokollförda sammanträden, till detta kommer mejl- och telefonkontakter vid många tillfällen.
Valberedningen har i sin tur arbetat med mejl- och telefonkontakter samt närvarat på ett möte.
Medlemmar
Föreningen startade 1982 och har således verkat i 40 år. 2018 var vi 1245 medlemmar och vid utgången av 2019 var vi 1197 medlemmar. Antalet medlemmar sjunker, det är ett bekymmer i
skrivande stund är vi till antalet 845 medlemmar.
Utlåning av släpvagnar
Efterfrågan på föreningens 3 släpvagnar har varit fortsatt hög. Ansvarig för utlåning och underhåll av släpvagnarna är Flügger Färg Byta Yta AB (Västervik) i samarbete med styrelsens Olle Hermansson och Göran Tejler. En av vagnarna finns hos Rickards Bilservice i Gamleby.
Aktiviteter
Villaägarnas dag (13 oktober). Utfördes i samband med Västervik Marknad där vi hyrde marknadsplats och saluförde Villaägarna.
Prepping (26 oktober) i samarbete med civilförsvarsföreningens Jan Martinsson informerades vi om hur man förbereder sig inför en krissituation genomfördes med 23 deltagare.
Julmarknad Eksjö (3 december) utfördes med 19 resenärer.
Övrigt
För byte av vattenmätare finns avtal med Vatten och Värme AB. Aktuella avtal återfinns på hemsidan.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning får bedömas som fortsatt god. Året uppvisar ett överskott på 43 393,50 Kr.
Vid årsskiftet 2022/2023 uppgick föreningens besparingar på Tjustbygdens Sparbank till 226 874,27 Kr.
Medlemsavgiften till Riksförbundet uppgick till 535 kr, varav 80 kr till lokalföreningen.
Föreningens ekonomiska resultat och ställning framgår av bifogat bokslut för 2022.
Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas att Villaägarna i Tjust alltjämt fyller en funktion gentemot sina medlemmar.

BILAGA 4 - REVISIONSBERÄTTELSE
Avskrift av revisonsberättelsen som vid anmodan kan visas i original. Kopia kommer att finnas i handlingarna som utdelas vid årsmötet.
Revisionsberättelse
Undertecknad, av Villaägarna i Tjust utsedd revisor för kalenderåret 2022, får efter fullgjort uppdrag
avlägga följande berättelse.
För fullgörande av min revision har jag tagit del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar som lämnar upplysning om föreningens verksamhet och ekonomi.
Föreningens räkenskaper är förda med yttersta noggrannhet och utan anledning till anmärkning.
Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för tiden revisionen omfattar och att årsmötet fastställer den i verksamhetsberättelsen intagna balansräkningen.
Västervik den 10 januari 2023

BILAGA 4 - REVISIONSBERÄTTELSE
Avskrift av revisonsberättelsen som vid anmodan kan visas i original. Kopia kommer att finnas i handlingarna som utdelas vid årsmötet.
Revisionsberättelse
Undertecknad, av Villaägarna i Tjust utsedd revisor för kalenderåret 2022, får efter fullgjort uppdrag
avlägga följande berättelse.
För fullgörande av min revision har jag tagit del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar som lämnar upplysning om föreningens verksamhet och ekonomi.
Föreningens räkenskaper är förda med yttersta noggrannhet och utan anledning till anmärkning.
Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för tiden revisionen omfattar och att årsmötet fastställer den i verksamhetsberättelsen intagna balansräkningen.
Västervik den 10 januari 2023
Lars Gillehed

BILAGA 5 - STADGEÄNDRING
Förslag till stadgeändring § 5 GENOMFÖRANDE AV ÅRSMÖTE 1. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas. t. (Val av revisor och ersättare.) Val av en av två revisorer.
§ 6 STYRELSE 1. Styrelsen ska bestå av ordförande och ytterligare minst två ledamöter. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter. Ordföranden väljs för en mandatperiod. Övriga ledamöter väljs för två mandatperioder. Halva* antalet väljs dock första gången för en mandatperiod. Mandatperioden är tiden mellan två årsmöten. Ersättare för ordinarie ledamot väljs för en mandatperiod. Avgående ordförande samt övriga ledamöter kan omväljas. Har ledamot avgått i förtid genomförs fyllnadsval för återstående mandattid. För att kunna ingå i föreningens styrelse krävs medlemskap i föreningen. Den som är anställd av förbundet eller dess dotterbolag får inte ha förtroendeuppdrag i föreningen. Styrelsen får utse vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuella övriga funktionärer inom sig. 2. Styrelsen ska handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och föra protokoll över sina sammanträden. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller på det sätt styrelsen beslutar. 3. Styrelsen ska föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut, upprätta resultat- och balansräkning samt avge verksamhetsberättelse. Styrelsen ska också upprätta verksamhetsplan och budget. Dessa handlingar ska läggas fram vid årsmöte. 4. Ordföranden kallar till styrelsemöte senast sju dagar före sammanträdet. Detta gäller om styrelsen inte beslutar annat. 5. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Ledamot i styrelsen får inte delta i behandling och beslut av ärende som rör denne personligen. Denne får inte heller delta när han eller hon är jävig av annan orsak. *Vid udda antal kan detta antal behöva modifieras.
§ 7 VERKSAMHETSÅR OCH REVISION Föreningens verksamhetsår är kalenderår. (Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet.) Styrelsens förvaltning granskas av revisorer med en mandattid på två verksamhetsår. Deras mandattider skall vara förskjutna så att endas en väljs i taget på varje årsmöte.
Styrelsen ska senast 30 dagar före årsmötet lämna erforderliga handlingar till revisorn för granskning. Revisionsberättelse ska avges till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet och därefter läggas fram vid årsmötet. (1 Vid udda antal kan detta antal behöva modifieras)
Texten inom de parenteserna (xxx)skall utgå.