PROTOKOLL

fört vid årsmötet onsdagen den 26 februari 2020 i Gröna huset (Biosalongen),

Sjöstadsvägen 15, Västervik

med

Villaägarna i Tjust.

 

Närvarande: Övrig inbjuden Villaägarnas förbundsordförande Gunnar Jansson. (59 deltagare representerade 41 villafastigheter).

 

 • 1. Mötets öppnande

Tillförordnad ordförande Ingemar Appelquist hälsade de närvarande välkomna kl. 18:00. Mötet inleddes med en parentation över Thomas Manfredh, föreningens ordförande sedan 2017. Ingemar förklarade sedan årsmötet öppnat med ett väl genomtänkt anförande.

 

 • 2. Närvarande och upprättande av röstlängd

Ordföranden framhöll att varje fastighet/hushåll har en röst och att därmed den upprättade deltagarförteckningen kan fastställas som röstlängd 41 stycken.

 

 • 3. Val av presidium

Årsmötet beslöt att till mötesordförande av kvällens förhandlingar välja Ruth Piatek Wallin och till sekreterare av kvällens protokoll välja Irené Johansson samt att till justeringsmän och tillika rösträknare välja Lisbeth Sandström och Rune Lundström.

 

 • 4. Årsmötes kallelse

Årsmötet förklarade sig kallat i behörig ordning.

 

 • 5. Förslag till dagordning

Årsmötet beslöt att godkänna framlagt förslag till dagordning (bil.1).

 

 • 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019

Mötesordförande läste igenom rubrikerna i verksamhetsberättelsen som har funnits på hemsidan och utdelas tillsammans med möteshandlingarna. Ekonomistycket lästes upp i helhet. Årsmötet beslöt att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen för år 2019 till handlingarna (bil.2).

 

 • 7. Fastställande av balansräkning 2019

Mötesordföranden kommenterade resultat och balansräkning för år 2019. Årsmötet beslöt att fastställa balansräkningen per 31.12.2019 kronor tillgångar å 189 690:26 samt att årets förlust å kronor 14 076:50 balanseras ny räkning. Det verkliga resultatet slutade på förlust på 14 076:50 kr. (bil.3).

Efter balanserad förlust på 14 076:50 uppgår föreningens egna kapital till 205 890 kr.

 

 • 8. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Göran Lindberg föredrog revisionsberättelsen för år 2019.

Årsmötet beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna (bil.4).

 

 • 9. Disposition av resultat

Årsmötet beslöt att fastställd balansräkning överförs till kommande räkenskapsår.

 

 • 10. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

 

 • 11. Behandling av förslag från styrelsen

Ingemar Appelquist föredrog att styrelsen inlämnat 2 propositioner inför årsmötet.

 

 

 • 12. Beslut om arvoden

Årsmötet beslöt att godkänna förslag från styrelsen att arvode ej utgår för ideellt arbete till styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning och suppleanter, enbart utlägg och kostnader mot verifikation. Se proposition 1 (bil.5).

 

 • 13. Beslut om årsavgift

Årsmötet beslöt att fastställa föreningens årsavgift genom att anta proposition 2 med att höja den lokala medlemsavgiften från 70 kr till 80 kr för att gälla inför 2021. (bil.6).

 

 

 • 14. Motioner

Mötesordföranden konstaterade att några motioner ej inkommit till styrelsen.

 

 • 15. Förslag till verksamhetsplan för 2020

Årsmötet beslöt att godkänna framlagd verksamhetsplan för år 2020. (bil.7). Styrelsen ber medlemmarna om hjälp att fylla i en enkät om vilka frågor medlemmarna anser vara de viktigaste som styrelsen sedan bör arbeta med. (bil.8).

 

 • 16. Beslut om antal styrelseledamöter samt styrelsens suppleanter

Årsmötet beslöt att fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till sex och antalet suppleanter till 2 för år 2020.

 

 • 17. Val av ordförande för en tid av 1 år

Årsmötet beslöt att till ordförande för en tid av ett år välja Ingemar Appelquist.

 

 • 18. Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år

Årsmötet beslöt att till styrelseledamöter för en tid av två år omvälja Irené Johansson och för en tid av två år nyvälja Erik Wallin samt Roger Svensson. (Göran Tejler och Kenneth Lind är valda styrelseledamöter till 2021).

 

 • 19. Val av ersättare till styrelsen

Årsmötet beslöt att till suppleanter för en tid av ett år omvälja på Roger Tellqvist och nyvälja Olle Hermansson.

 

 • 20. Val av 1 ordinarie revisor för en tid av 1 år samt 1 suppleant

Årsmötet beslöt att till revisor för en tid av ett år omvälja Göran Lindberg och till revisorssuppleant för en tid av ett år omvälja Lars Jillehed.

 

 • 21. Val av valberedare och sammankallande

Årsmötet beslöt att omvälja Hans Forsgren och Björn Guding samt nyvälja Ruth Piatek-Wallin. Sammankallande utses senare.

 

 • 22. Övriga beslutsärenden med minst 3/4 majoritet.

Mötesordförande konstaterade att inga övriga beslutsfrågor fanns.

 

 • 23. Nya stadgar.

Ordförande informerade att kongressen arbetat fram nya stadgar from 2019-12-05 för de lokala föreningarna. De stora förändringarna i de nya stadgarna rör tiden inför kallelsen till årsmötet och tiden för inlämnande av motioner till årsmötet. Årsmötet beslöt att godkänna de nya stadgarna.

 

 • 24. Övriga frågor.

Inget fanns att ta upp under övriga frågor.

 

 • 25. Avtackningar

Ordföranden avtackade avgående styrelseledamot och tillika kassör Bengt-Arne Nordström.

Mötesordförande Ruth Piatek-Wallin och förbundsordförande Gunnar Jansson.

 

 • 26. Årsmötets avslutning

Mötesordföranden Ruth Piatek Walin förklarade årsmötet 2020 för avslutat kl.18:40.

 

Västervik den 28 februari 2020.

 

 

 

Vid protokollet: .............................................                                .............................................

Irené Johansson                                                     Ruth Piatek-Wallin

Sekreterare                                                                                  Mötesordförande

 

 

 

 

Justeras:...................................................                           Justeras: ............................................

Lisbeth Sandström                                                         Rune Lundström

Justeringsman                                                                                            Justeringsman