Hej.

Här nedan hittar du årets information från styrelsen om föreningen.

Verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning, revisionsberättelse (samtliga för verksamhetsåret 2020), verksamhetsplan och budget för 2021:

Dagordning vid årsmötet 4 aug 2021

 1. Årsmötets öppnande
 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare samt val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 5. Fastställande av dagordning
 6. Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets-berättelse samt resultat och balansräkning för år 2020
 7. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda resultatet
 8. Framläggande av revisionsberättelse för år 2020
 9. Disposition av resultat enligt fastställd balansräkning överförs till kommande räkenskapsår
 1. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen år 2020
 2. Behandling av förslag från styrelsen
 3. Behandling av inkomna motioner
 4. Behandling av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår
 5. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 6. Val av ordförande för en tid av ett år
 7. Val av övriga ledamöter
 8. Val av ersättare
 9. Val av en revisor och en ersättare
 10. Val av valberedning
 11. Övriga beslutsärenden som årsmötet med minst ¾-dels majoritet beslutar upptaga till behandling
 12. Information och diskussion om aktuella frågor. (Nya stadgar 2019-12-05)
 13. Övriga frågor
 14. Årsmötets avslutande

Verksamhetsplan 2021

Styrelsen kommer att under verksamhetsåret 2021 söka ge föreningens medlemmar den service som har varit gängse under senare år, d.v.s. att söka erbjuda en ökad medlemsnytta liksom att erbjuda vissa aktiviteter (se nedan).

Särskild kraft kommer att läggas på Villaägarnas Dag som Förbundsstyrelsen beslutat skall genomföras under 2021. Skälet till detta är att det visat sig vara ett gynnsamt tillfälle att dels få kontakt med befintliga medlemmar dels ett bra tillfälle att kunna värva nya medlemmar.

En aktivitet som vänder sig till samfällighetsföreningar och dess funktionärer kan vara kunskapsberikande för dem och även skapa tillfälle att värva nya medlemmar.

För att följa med tidens digitala utveckling är det viktigt att föreningen kan skapa en plattform som möjliggör en sådan utveckling.

För att fånga upp det utvecklingsarbete som sker inom Förbundet är det värdefullt att närvara vid de informationssammankomster som Förbundet erbjuder.

Med den utveckling som nu börjar accelerera inom kommunen kan det även vara angeläget att förening engagerar sig i vissa kommunala angelägenheter, exempelvis dagvattenpolicyn och andra hydrologiska frågor som grundvattennivåer och även den kommunala taxepolitiken.

Ett särskilt välkomstbrev tillställs månatligen alla nya medlemmar.

Planerat under hösten 2021:

Prepping, där man får lära hur man bemöter en kris, när el, vatten och infrastruktur är ur funktion. Civilförsvarsföreningen ger den informationen. Vi planerar även för information om hjärt-/lungräddning samt grannsamverkan tillsammans med kommunpolis och räddningstjänst.

Lägesrapport över valberedningens arbete 2021-06-11

 Valberedningen består av Ruth Piatek-Wallin och Hans Forsgren.

Just nu håller vi på med att ringa upp medlemmar för att engagera dem i styrelsearbete i vår förening, Villaägarna i Tjust.

Vi tycker att vi har en mycket stabil grund i vårt förslag till styrelse för kommande verksamhetsår, men det skulle vara bra med några fler suppleanter.

Kan du tänka dig att pröva på att arbeta i styrelsen, ring till Villaägarnas röstbrevlåda 070 275 25 17 eller maila anmäDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och anmäl ditt intresse.

 

 Vi föreslår

Omval av Ingemar Appelqvist som ordförande. (1 år)

Omval av Kenneth Lindh och Göran Tejler som ordinarie styrelseledamöter.(2år)

Nyval av Olle Hermansson (1 år) och Roger Tellqvist (2 år) som ordinarie styrelseledamöter

Nyval av Olov Hjalmarsson och Leif Pettersson som styrelsesuppleanter.(1 år)

Tidigare valda ordinarie styrelseledamöter är Roger Svensson, Erik Wallin och Irene Johansson.

 

Nyval av Lars Gillehed som revisor.(1 år)

Nyval av Göran Lindberg som revisorsuppleant.(2 år)

 

Ordförande har ordet

Det är inte utan att vi på olika sätt blivit berörda eller påverkade av den pågående Coronapandemin.

Det kan vara vänner eller en familjemedlem som drabbats. Covid-19 slår utan hänsyn.

 För Villaägarna i Tjust har pandemin inneburit att vi tvingats ställa in fysiska möten och inför vår årsstämma råder tvivel om hur den ska genomföras! Så sent som möjligt under april månad 2021 allt enligt stadgarna eller digitalt, vilket kan möta svårigheter.

 Under årsstämman som behandlar verksamheten år 2020 väljer mötet bl.a. styrelseledamöter och ordförande samt revisor och suppleanter inför verksamhetsåret 2021.

Jag gör nu åter ett upprop om engagemang i Villaföreningen! Anmäl dig själv eller en god vän till styrelseuppdrag.

Konstateras kan, ingen styrelse ingen förening!
För vem och vad finns Villaägarna i Tjust, det kan man fundera på?

Tänk på vilka möjligheter som erbjuds av en livaktig förening!

 I hopp om en övergående pandemi tillönskas våra villaägarmedlemmar en god fortsättning på det nya året.

Väl mött under 2021 hälsar ordförande.

Ingemar Appelquist