PROTOKOLL

     fört vid årsmötet måndagen den 12 mars 2018 på Stadshotellet i Västervik med

 

                                            Villaägarna i Tjust.

 

Närvarande: Kerstin Allgulander & Gunnar Allgulander, Arne Andersson & Marianne Andersson, Fam. Yngve Andersson , Ingemar Appelquist, Cyrus Silvia, Hans Davidsson, Hans Forsgren & Inga-Maj Forsgren, Fam. Arne Franzen, Bo Gustavsson, Engvid Hedman, Olle Hermansson, Elisabeth Jalse, Åke Jansson & Ingegerd Jansson, Anders Johansson & Britta Johansson, Bo Johansson, Irene Johansson, Fam. Ronny Johansson, Kerstin Karlsson, Ulla Kindh, Kenneth Lind, Rune Lundström & Siv Hjelm, Thomas Manfredh & Britt Manfredh, Heidi Rosenkvistova, Lars Månsson, Göran Nilsson, Bengt-Arne Nordström, Tom Nordquist, Margaretha Nysten, Fam. Lennart Olsson, Leif Svensson, Sören Svensson, Göran Tejler, Roger Tellqvist, Fam. Kjell Westerlund, Mikael Funck & Anne-Christine Bergholm & Emelie Bergholm & Conny Bergholm. (= 50 deltagare representerade 35 villafastigheter.

 

 

 •     1.

Ordföranden Thomas Manfredh hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat kl.19:00.                

 •                        2.

Ordföranden framhöll att varje fastighet/hushåll har en röst och att därmed den i handlingarna upprättade deltagarförteckningen kan fastställas som röstlängd 35 stycken.   

 

 • 3.

Årsmötet beslöt att till mötesordförande av kvällens förhandlingar välja Kenneth Lind och till sekreterare av kvällens protokoll välja Irené Johansson samt att till justeringsmän välja Tom Nordqvist och Ulla Kindh och till rösträknare välja Kjell Westerlund och Ulla Kindh.

                                           

 •   4.

Årsmötet förklarade sig kallat i behörig ordning.

 

 •     5.

Årsmötet beslöt att godkänna framlagt förslag till dagordning. (Bil. 1.)

 

 • 6.

Mötesordföranden kommenterade verksamhetsberättelsen samt resultat och balansräkning för år 2017.

Årsmötet beslöt att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för år 2017 till handlingarna (Bil. 2, 3 o. 4)

 

 • 7.

Föreningens revisorssuppleant Ulla Kindh föredrog revisionsberättelsen för år 2017.

Årsmötet beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (Bil. 5)

        

 • 8.

Årsmötet beslöt att fastställa balansräkningen per 31.12.2017 å kronor tillgångar 156 445:21 samt beslöt att årets förlust å kronor 14 834:20 balanseras ny räkning.

 

 • 9.

Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

 

 

 • 10.

Från styrelsen förelåg inga andra förslag än en av ordföranden uppläst verksamhetsplan för 2018.                                                            

                                             

 • 11.

Mötestesordföranden konstaterade att några motioner ej inkommit till styrelsen.

 

 •                           12.

Årsmötet beslöt att godkänna framlagd budget och framlagd verksamhetsplan för år 2018.

(Bil. 6 o 7)

                                                                   

 •        13.

Årsmötet beslöt att fastställa föreningens årsavgift för år 2019 till oförändrade 70 kronor.

 

 •       14.

Årsmötet beslöt att fastställa arvodet för år 2018 till 15 000 kr.

 

 •       15.

Årsmötet beslöt att fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till sex och antalet suppleanter till 4 för år 2018.

 •     16.

Beslut om stadgeändring av §6 bordlades då stadgeändring kräver annan ordning.

 

 • 17.

Årsmötet beslöt att till ordförande för en tid av ett år välja Thomas Manfredh.

 

 •       18.

Årsmötet beslöt att till styrelseledamöter för en tid av ett år omvälja (fyllnadsval) Irené Johansson och för en tid av två år omvälja Mickael Funk och Bengt-Arne Nordström.

(Ingemar Appelqvist och Göran Tejler är valda som styrelseledamöter till 2019.)

 

 • 19.

Årsmötet beslöt att till suppleanter för en tid av ett år nyvälja Kenneth Lind, Göran Nilsson och Roger Tellqvist och omvälja Andreas Wiklund.

 

 •     20.

Årsmötet beslöt att till revisor för en tid av ett år nyvälja Göran Lindberg och till revisorssuppleant för en tid av ett år nyvälja Lars-Åke Lindbom.

                                                                

 •    21.

Årsmötet beslöt att till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år omvälja Hans Forsgren, och nyval på Björn Guding. Som sammankallande utsågs styrelsen att vara.

                                                                        

 • 22.

Mötesordföranden konstaterade att några beslutsärenden enligt dagordningens punkt 22 ej förelåg och ej heller någon information och diskussion enligt punkt 23 på dagordningen.

 

 • 23

Under ”övriga frågor” diskuterades släpkärrorna, bor man utanför tätorten bör lånetiden utökas. Styrelsen har tidigare lyft problemet.

                       

 • 25.

Mötesordföranden avtackade avgående styrelsesuppleant Anders Johansson, Ulla Kindh efter flera trogna år som revisorssuppleant, samt valberedarna Hans Davidsson och Kjell Westerlund. (Mikael Wikström styrelsesuppleant och Anna Karlsson -Wessman valberedare deltog inte på årsmötet och kommer avtackas vid senare tillfälle.)  

 

 • 26.

Mötesordföranden Kenneth Lind förklarade årsmötet 2018 för avslutat kl.20:10.

 

 

Västervik den 15 mars 2018.

 

 

 

Vid protokollet: .............................................                                .............................................

                                Irené Johansson                                                     Kenneth Lind

                Sekreterare                                                                              Mötesordförande

 

                              

 

                                                                                                   

Justeras:...................................................                           Justeras: ............................................

Tom Nordquist                                                                    Ulla Kindh

Justeringsman                                                                    Justeringsman