Skicka ut post kostar mycket pengar så vi vill gärna ha din mailadress så kan vi skicka information lättare och billigare. Skicka in den till medlemsregistret på förbundet   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
eller till oss Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så ordnar vi det

Något du vill diskutera eller ha reda på: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi finns också på Facebook: Villaägarna i Tjust

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2023

Dagordning för Villaägarnas i Tjust årsmöte på Restaurang Nätet, Långrevsgatan 18 C i Västervik 19 april 2023

1. Årsmötets öppnande2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd
3. Val av mötesordförande och sekreterare
4. ’Val av två justeringsmän tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll
5. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för år 2022
8. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda resultatet
9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning överförs till kommande räkenskapsår
10. Framläggande av revisionsberättelse för år 2022
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen år 2022
12. Behandling av förslag från styrelsen
13. Behandling av inkomna motioner
14. Behandling av förslag till stadgeändringar
15. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.
( nuvarande: 455(förbund) + 80(lokal) = 535 )
16. Beslut om arvoden och övriga ersättningar. ( endast ersättningar för närvarande)
17. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
18. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen ( nuvarande: Ordförande + 8 ledamöter 5 suppleanter )
19. Val av ordförande för en tid av 1 år
20. Val av övriga styrelseledamöter
21. Val av ersättare till styrelsen
22. Val av revisor(er)
23. Val av valberedning och sammankallande
24. Information och diskussion i aktuella frågor
25. Övriga frågor
26. Avtackning
27. Årsmötets avslutning

Verksamhetsplan

för Villaägarna i Tjust år 2022

Organisationsnummer 833600-4943 

Styrelsen kommer att underverksamhetsåret 2023 söka ge föreningens medlemmar den service som har varit gängse under senare år, d.v.s. att söka erbjuda en ökad medlemsnytta liksom att erbjuda vissa aktiviteter (se nedan).

 Som läget är för villaägare och minskande antalet medlemmar, kommer kraft att läggas på värvning av medlemmar.

 För att följa med tidens digitala utveckling är det viktigt att föreningen kan skapa en plattform som möjliggör en sådan utveckling.

 För att fånga upp det utvecklingsarbete som sker inom Förbundet är det värdefullt att närvara vid de informationssammankomster som Förbundet erbjuder.

 Förening kommer fortsätta att engagera sig i vissa kommunala angelägenheter, exempelvis den tänkta renoveringen av vattenreningsverket.

Förslag från styrelse

 • VME Informationsmöte
 • Trädgårdsarkitekt
 • Prepping
 • Solceller - infomöte
 • Hjärtstartare – infomöte

Planerat under 2023:

Prepping, där man får lära hur man bemöter en kris, när el, vatten och infrastruktur är ur funktion. Civilförsvarsföreningen ger den informationen.

Eksjö julmarknad

Information om hjärt-/lungräddning

Avskrift av revisonsberättelsen som vid anmodan kan visas i original. Kopia kommer att finnas i handlingarna som utdelas vid årsmötet.

Revisionsberättelse

 "Undertecknad, av Villaägarna i Tjust utsedd revisor för kalenderåret 2022, får efter fullgjort uppdrag avlägga följande berättelse.

För fullgörande av min revision har jag tagit del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar som lämnar upplysning om föreningens verksamhet och ekonomi.

Föreningens räkenskaper är förda med yttersta noggrannhet och utan anledning till anmärkning.

 Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för tiden revisionen omfattar och att årsmötet fastställer den i verksamhetsberättelsen intagna balansräkningen.

Västervik den 10 januari 2023 

Lars Gillehed

Förslag till stadgeändring

 • 5 GENOMFÖRANDE AV ÅRSMÖTE
  1. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas.
 1. (Val av revisor och ersättare.) Val av en av två revisorer.
 • 6 STYRELSE
  1. Styrelsen ska bestå av ordförande och ytterligare minst två ledamöter. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter. Ordföranden väljs för en mandatperiod. Övriga ledamöter väljs för två mandatperioder. Halva* antalet väljs dock första gången för en mandatperiod. Mandatperioden är tiden mellan två årsmöten. Ersättare för ordinarie ledamot väljs för en mandatperiod. Avgående ordförande samt övriga ledamöter kan omväljas. Har ledamot avgått i förtid genomförs fyllnadsval för återstående mandattid. För att kunna ingå i föreningens styrelse krävs medlemskap i föreningen. Den som är anställd av förbundet eller dess dotterbolag får inte ha förtroendeuppdrag i föreningen. Styrelsen får utse vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuella övriga funktionärer inom sig.
  2. Styrelsen ska handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och föra protokoll över sina sammanträden. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller på det sätt styrelsen beslutar.
  3. Styrelsen ska föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut, upprätta resultat- och balansräkning samt avge verksamhetsberättelse. Styrelsen ska också upprätta verksamhetsplan och budget. Dessa handlingar ska läggas fram vid årsmöte.
  4. Ordföranden kallar till styrelsemöte senast sju dagar före sammanträdet. Detta gäller om styrelsen inte beslutar annat.
  5. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Ledamot i styrelsen får inte delta i behandling och beslut av ärende som rör denne personligen. Denne får inte heller delta när han eller hon är jävig av annan orsak.                                                                            *Vid udda antal kan detta antal behöva modifieras.

 • 7 VERKSAMHETSÅR OCH REVISION
  Föreningens verksamhetsår är kalenderår. (Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet.) Styrelsens förvaltning granskas av revisorer med en mandattid på två verksamhetsår. Deras mandattider skall vara förskjutna så att endas en väljs i taget på varje årsmöte.

Styrelsen ska senast 30 dagar före årsmötet lämna erforderliga handlingar till revisorn för granskning. Revisionsberättelse ska avges till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet och därefter läggas fram vid årsmötet.
(1 Vid udda antal kan detta antal behöva modifieras)

Texten inom de parenteserna (xxx)skall utgå.  

Villaägarnas styrelse 2022

  Valberedningens förslag till styrelse

  för verksamhetsåret 2023

 

Ordförande

Roger Tellqvist

Västervik

 

 

Mandattid

2022

Roger Tellqvist

Västervik

 

 

Mandattid

verksamhetsåret

2023

 

Ordinarie styrelseledamot

 

 

 

Ingemar Appelquist

Västervik

 

 

Mandattid

2022/2023

Ingemar Appelquist

Västervik

 

Mandattid

verksamhetsåren

2022-2023

Olle Hermansson

Västervik

 

 

Mandattid

2022/2023

Olle Hermansson

Västervik

 

Mandattid

verksamhetsåren

2022-2023

Roger Svensson

Västervik

 

 

Mandattid

2022/2023

Roger Svensson

Västervik

 

Mandattid

verksamhetsåren

2022-2023

Erik Wallin

Gamleby

 

 

Mandattid

2022/2023

Erik Wallin

Gamleby

 

Mandattid

verksamhetsåren

2022-2023

Jan-Olof Olofsson

Västervik

 

 

Mandattid

2022/2023

Jan-Olof Olofsson

Västervik

 

 

Mandattid

verksamhetsåren

2022/2023

Irene Johansson
Gunnebo

 

Mandattid

2022

 

 

 

Kenneth Lindh

Västervik

 

 

Mandattid

2021-2022

Kenneth Lindh

Västervik

 

Mandattid

verksamhetsåren

2023/2024

Göran Tejler            

Västervik

 

 

Mandattid

2021-2022

 

 

 

 

 

 

Ersättare för ordinarie ledamot

Jim Frank

Överum

 

 

Mandattid

2022

Jim Frank

Överum

 

Mandattid

verksamhetsåret

2023

Arne Franzén

Gamleby

 

 

Arne Franzén

Gamleby

Mandattid

verksamhetsåret

2023

Olov Hjalmarsson

Gunnebo

 

 

Mandattid

2022

 

 

Simon Ingesson

Västervik

 

 

Mandattid

2022

Simon Ingesson

Västervik

 

Mandattid

Verksamhetsåret

2023

Johnny Jansson

Västervik

 

 

Mandattid

2022

Johnny Jansson

Västervik

 

Mandattid

verksamhetsåret

2023

 

Revisorer

Lars Jillehed

Västervik

 

Mandattid

2022/2023

Lars Jillehed

Västervik

Mandattid

verksamhetsåren

2022/2023

Göran Lindberg

Västervik

 

 

Mandattid

2021/2022

Göran Lindberg

Västervik

 

Mandattid

Verksamhetsåren

2023/2024

 

Valberedning

Hans Forsgren, sammankallande

Västervik

 

Mandattid

2022

 

Mandattid

verksamhetsåret

2023

Hans-Christian Ageman

Västervik

 

 

Mandattid

2022

 

Mandattid

verksamhetsåret

2023

Lars-Åke Lindbom

Västervik

 

 

Mandattid

2022

Lars-Åke Lindbom

Västervik

 

Mandattid

verksamhetsåret

2023

 

 

Verksamhetsberättelse

för

Villaägarna i Tjust år 2022

Organisationsnummer 833600-4943

 

 

Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls onsdagen den 20 april kl 18.00 på Restaurang Nätet, Långrevsgatan 18 C i Västervik med 34 deltagare.

 

Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjöds medlemmarna på smörgås och dryck.

 

Funktionärer

 

Styrelse (9 ledamöter och 5 suppleanter)

Roll

Namn

Funktion/ansvar

Ordförande

Roger Tellqvist   

Digital info, årsmöte/syterlsemöte

Kassör

Erik Wallin

 

Sekreterare

Irene Johansson

 

Ledamot

Göran Tejler

Utskick, hemsida, medlemsansvar

Ledamot

Kenneth Lind

Aktuella frågor

Ledamot

Roger Svensson

Aktivitetsansvarig

Ledamot

Ingemar Appelquist

 

Ledamot

Olle Hermansson

Vagnansvarig

Ledamot

Jan Olofsson

Lokala erbjudande

Suppleant

Simon Ingesson

Materialansvar

Suppleant

Olov Hjalmarsson

 

Suppleant

Jonny Jansson

 

Suppleant

Arne Franzén

 

Suppleant

Jim Frank

 

 

 

Revisorer

Roll

Namn

 

Revisor

Lars Jillehed

 

Revisorssuppleant

Göran Lindberg

 

 

Revisorer

Roll

Namn

 

Sammankallande

Hans Forsgren

 

Valberedare

Lars-Åke Lindbom

 

Valberedare

Hans Christian Ageman

 

 

 

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året avhållit 5 protokollförda sammanträden, till detta kommer mejl- och telefonkontakter vid många tillfällen.

 

Valberedningen har i sin tur arbetat med mejl- och telefonkontakter samt närvarat på ett möte.

 

Medlemmar

Föreningen startade 1982 och har således verkat i 40 år. 2018 var vi 1245 medlemmar och vid utgången av 2019 var vi 1197 medlemmar. Antalet medlemmar sjunker, det är ett bekymmer i

skrivande stund är vi till antalet 845 medlemmar. 

 

Utlåning av släpvagnar

Efterfrågan på föreningens 3 släpvagnar har varit fortsatt hög. Ansvarig för utlåning och underhåll av släpvagnarna är Flugger Färg Byta Yta AB (Västervik) i samarbete med styrelsens Olle Hermansson och Göran Tejler. En av vagnarna finns hos Rickards Bilservice i Gamleby.

 

Aktiviteter

 Villaägarnas dag (13 oktober). Utfördes i samband med Västervik Marknad där vi hyrde marknadsplats och saluförde Villaägarna.

 Prepping (26 oktober) i samarbete med civilförsvarsföreningens Jan Martinsson informerades vi om hur man förbereder sig inför en krissituation genomfördes med 23 deltagare.

 Julmarknad Eksjö (3 december) utfördes med 19 resenärer.

 Övrigt

 För byte av vattenmätare finns avtal med Vatten och Värme AB. Aktuella avtal återfinns på hemsidan.

 Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning får bedömas som fortsatt god. Året uppvisar ett överskott på
43 393,50 Kr.

 Vid årsskiftet 2022/2023 uppgick föreningens besparingar på Tjustbygdens Sparbank till
226 874,27 Kr.

 Medlemsavgiften till Riksförbundet uppgick till 535 kr, varav 80 kr till lokalföreningen.

Föreningens ekonomiska resultat och ställning framgår av bifogat bokslut för 2022.

 

Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas att Villaägarna i Tjust alltjämt fyller en funktion gentemot sina medlemmar.