ÅRSMÖTE 2024

Tid:                                      24 april kl 18.00

Plats:                                   Restaurang Nätet, Långrevsgatan 20, Västervik

Förslag på parkering:          Skogshagaskolan

 

Agenda

 • Välkomnande av ordförande
 • Info från Benny Edvardsson på VME AB
 • Årsmöte
 • Förtäring samt kaffe/kaka
 • Info av Nordic Design

Kompletterande info

Övrigt

Förslag till dagordning

1

Årsmötets öppnande

2

Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd

3

Val av mötesordförande och mötessekreterare

4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll

5

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

6

Fastställande av dagordning

7

Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för år 2023

8

Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda resultatet

9

Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning överförs till kommande räkenskapsår

10

Framläggande av revisionsberättelse för år 2023

11

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen år 2023

12

Behandling av förslag från styrelsen

13

Behandling av inkomna motioner

14

Behandling av förslag till stadgeändringar

15

Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.

( nuvarande: 455(förbund) + 80(lokal) = 535 )

16

Beslut om arvoden och övriga ersättningar.

( endast ersättningar för närvarande)

17

Information om verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.

18

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
( nuvarande: Ordförande + 8 ledamöter 5 suppleanter )

19

Val av ordförande för en tid av 1 år

20

Val av övriga styrelseledamöter

21

Val av ersättare till styrelsen

22

Val av revisor(er)

23

Val av valberedning och sammankallande

24

Information och diskussion i aktuella frågor

25

Övriga frågor

26

Avtackning

27

Årsmötets avslutning

Resultat/Balansräkning

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Årsmöte verksamhetsår 2023

Föreningens årsmöte hölls onsdagen den 19 april kl 18.00 på Restaurang Nätet, Långrevsgatan 18 C i Västervik med 52 deltagare.

 

Sara Dolk informerad och svarade på frågor om kommunens planer

Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjöds medlemmarna på smörgås och dryck.

 

Funktionärer

 

Styrelse (9 ledamöter och 5 suppleanter)

Roll

Namn

Funktion/ansvar

Ordförande

Roger Tellqvist   

Digital info, årsmöte/styrelsemöte

Kassör

Erik Wallin

Ekonomiska rapporter

Sekreterare

Roger Svensson

 

Ledamot

Kenneth Lind

Aktuella frågor

Ledamot

Ingemar Appelquist

 

Ledamot

Olle Hermansson

Vagnansvarig

Ledamot

Jan Olofsson

Lokala erbjudande

Suppleant

Simon Ingesson

Materialansvar

Suppleant

Olov Hjalmarsson

 

Suppleant

Jonny Jansson

 

Suppleant

Arne Franzén

 

Suppleant

Jim Frank

 

 

 

Revisorer

Roll

Namn

 

Revisor

Lars Jillehed

 

Revisorssuppleant

Göran Lindberg

 

 

Valberedning

Roll

Namn

 

Valberedare

Hans Christian Ageman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året avhållit 5 protokollförda sammanträden, till detta kommer mejl- och telefonkontakter samt arbetsmöten.

 

Valberedningen har i sin tur arbetat med mejl- och telefonkontakter samt närvarat på ett möte.

 

Medlemmar

Föreningen startade 1982 och har således verkat i 40 år. 2018 var vi 1245 medlemmar och vid utgången av 2019 var vi 1197 medlemmar. Antalet medlemmar sjunker och i skrivande stund är vi till antalet 728 medlemmar.

 

Utlåning av släpvagnar

Efterfrågan på föreningens 3 släpvagnar har varit fortsatt hög. Ansvarig för utlåning och underhåll av släpvagnarna är Flugger Färg Yta AB (Västervik) i samarbete med styrelsens Olle Hermansson. En av vagnarna finns hos Rickards Bilservice i Gamleby.

 

Aktiviteter

 

Informationsmöte MiljöEnergi (26 september). Styrelsen förberedde frågor som besvarades på mötet.

 

Rädd eller beredd (4 oktober) i samarbete med civilförsvarsföreningens Jan Martinsson informerades vi om hur man förbereder sig inför en krissituation genomfördes.

 

Julmarknad Eksjö (9 december) utfördes i samarbete med Ukna buss med gott resultat.

 

Lokalt engagemang

 

Byte av vattenmätare: avtal med Vatten och Värme AB. Aktuella avtal återfinns på hemsidan.

 

Utredning av elnätpriser och hantering av koncernbidrag mellan bolag. Debattartikel publicerad i Västerviks tidning (i samarbete med Villaägarna Sverige).

 

Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning får bedömas som fortsatt god (2023-12-31):

 

 • Rörelseresultat: 3 962 Kr.
 • Summa likvida tillgångar: 174 400,77

 

Medlemsavgiften till Riksförbundet uppgick till 535 kr, varav 80 kr till lokalföreningen.

Föreningens ekonomiska resultat och ställning framgår av bifogat bokslut för 2023.

 

Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas att Villaägarna i Tjust alltjämt fyller en funktion gentemot sina medlemmar.

Verksamhetsplan 2024

Styrelsen kommer att underverksamhetsåret 2024 söka ge föreningens medlemmar den service som har varit gängse under senare år, d.v.s. att söka erbjuda en ökad medlemsnytta liksom att erbjuda vissa aktiviteter (se nedan).

 

Som läget är för villaägare och minskande antalet medlemmar, kommer kraft att läggas på värvning av medlemmar. I detta arbete önskas även initiativ från medlemmar genom till exempel förslag på aktiviteter och/eller deltaga i styrelsen.

 

För att följa med tidens digitala utveckling är det viktigt att föreningen kan skapa en plattform som möjliggör en sådan utveckling.

 

För att fånga upp det utvecklingsarbete som sker inom Förbundet är det värdefullt att närvara vid de informationssammankomster som Förbundet erbjuder.

 

Förening kommer fortsätta att engagerar sig i vissa kommunala angelägenheter, exempelvis den tänkta renoveringen av vattenreningsverket.

 

 

Förslag från styrelse

 

 • Bussresor i samarbete med Ukna buss, förslagsvis
  • Skördefest Öland 27 september
  • Eksjö julmarknad december
 • HLR-utbildning
 • Solceller – infomöte med ägarerfarenheter
 • Villaägarnas dag
 • Aktiviteter för att öka medlems-antalet