STADGAR för Villaägarna i Tjust

§ 1 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE
1. är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av villa- eller fritidshusägare inom föreningens verksamhetsområde. Även andra som är intresserade av föreningens verksamhet kan vara medlemmar.
2. Föreningen är en egen juridisk person.
3. Föreningens verksamhetsområde är Västerviks kommun.
4. Föreningens uppgift är att ta till vara medlemmarnas intressen lokalt.
5. Föreningen är ansluten till Villaägarnas Riksförbund, nedan kallat förbundet och ska följa förbundets stadgar och de riktlinjer som fastställs av förbundet. Föreningen ska verka för att förbundets mål uppnås.

§ 2 MEDLEMSKAP 1.
Endast fysisk person kan vara medlem. För medlemskap i föreningen fordras medlemskap i förbundet.
2. De rättigheter och skyldigheter som följer av dessa stadgar gäller för den som är medlem. I övrigt kan alla i hushållet utnyttja de fördelar som följer med medlemskapet, till exempel föreningens medlemsförmåner.
3. Styrelsen får utesluta medlem som motverkar föreningens intressen.

§ 3 MEDLEMSAVGIFTER
1. Medlemsavgift består av en avgift till föreningen och en avgift till förbundet. Medlemsavgift till föreningen fastställs vid föreningens årsmöte. Avgift till förbundet fastställs av förbundets kongress.
2. Medlemsavgift uppbärs av förbundet.

§ 4 ÅRSMÖTE
1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte kan vara ordinarie årsmöte eller extra årsmöte.
2. Ordinarie årsmöte ska hållas före april månads utgång.
3. Extra årsmöte sammankallas av styrelsen antingen på eget initiativ eller när det – för att behandla viss angiven fråga – begärs av medlemmar, som tillsammans utgör minst 20 % av föreningens medlemsantal per den 31 december föregående år. Extra årsmöte ska hållas inom två månader från det begäran inkommit till styrelsen. I nämnda tidsperiod ska månaderna juli, augusti och december inte räknas in.
4. Styrelsen kallar till ordinarie årsmöte eller extra årsmöte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse ska skickas ut, annonseras eller på annat sätt nå medlemmarna minst 30 dagar före mötet.
5. Medlemmar får till ordinarie årsmöte inkomma med motioner, som ska vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före mötet.
6. Styrelsen ska yttra sig över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och styrelsens yttranden ska bifogas förslaget till dagordning.
7. Förslag till dagordning och övriga handlingar ska skickas ut eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst sju dagar före mötet. En kopia av möteshandlingarna ska inom samma tid även skickas till förbundet.

§ 5 GENOMFÖRANDE AV ÅRSMÖTE
1. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas.
a. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.
b. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.
c. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, för mötet.
d. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat.
e. Fastställande av dagordning.
f. Framläggande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår.
g. Framläggande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
h. Fastställande av resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår.
i. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning för föregående verksamhetsår.
j. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.
k. Behandling av förslag från styrelsen.
l. Behandling av inkomna motioner.
m. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.
n. Beslut om arvoden och övriga ersättningar.
o. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
p. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
q. Val av ordförande i styrelsen.
r. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
s. Eventuella fyllnadsval.
t. Val av revisor och ersättare.
u. Val av valberedning.
v. Information och diskussion i aktuella frågor.
w. Övriga frågor.
x. Mötet avslutas.

2. Vid extra årsmöte får – förutom punkterna a-e ovan – endast behandlas den eller de frågor som upptagits på dagordningen.

3. Beslut vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte fattas genom öppen omröstning om mötet inte beslutar annorlunda för visst fall. Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster, om det inte i dessa stadgar krävs kvalificerad majoritet för att beslut ska gälla. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

4. Varje medlem har en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning. Fullmaktsröstning är tillåten. Ingen får företräda fler än två röster.

§ 6 STYRELSE
1. Styrelsen ska bestå av ordförande och ytterligare minst två ledamöter. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter. Ordföranden väljs för en mandatperiod. Övriga ledamöter väljs för två mandatperioder. Halva* antalet väljs dock första gången för en mandatperiod. Mandatperioden är tiden mellan två årsmöten. Avgående ordförande samt övriga ledamöter kan omväljas. Har ledamot avgått i förtid genomförs fyllnadsval för återstående mandattid. För att kunna ingå i föreningens styrelse krävs medlemskap i föreningen. Den som är anställd av förbundet eller dess dotterbolag får inte ha förtroendeuppdrag i föreningen. Styrelsen får utse vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuella övriga funktionärer inom sig.
2. Styrelsen ska handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och föra protokoll över sina sammanträden. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller på det sätt styrelsen beslutar.
3. Styrelsen ska föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut, upprätta resultat- och balansräkning samt avge verksamhetsberättelse. Styrelsen ska också upprätta verksamhetsplan och budget. Dessa handlingar ska läggas fram vid årsmöte.
4. Ordföranden kallar till styrelsemöte senast sju dagar före sammanträdet. Detta gäller om styrelsen inte beslutar annat.
5. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Ledamot i styrelsen får inte delta i behandling och beslut av ärende som rör denne personligen. Denne får inte heller delta när han eller hon är jävig av annan orsak.

§ 7 VERKSAMHETSÅR OCH REVISION
Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet. Styrelsen ska senast 30 dagar före årsmötet lämna erforderliga handlingar till revisorn för granskning. Revisionsberättelse ska avges till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet och därefter läggas fram vid årsmötet.
1 Vid udda antal kan detta antal behöva modifieras

§ 8 VALBEREDNING
Valberedningen väljs vid föreningens årsmöte. Mandatperioden är tiden mellan två årsmöten. Valberedningen ska ge förslag till val av styrelse och övriga funktionärer och tillställa styrelsen detta förslag senast 14 dagar före det möte vid vilket val ska hållas.

§ 9 STADGEÄNDRING Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid ordinarie årsmöte om minst 3/4 av samtliga avgivna röster stödjer ändringsförslaget. Beslut om ändring av dessa stadgar kan också fattas av två på varandra följande möten med minst två månaders mellanrum om det vid båda mötena är minst enkel majoritet för ändringsförslaget. Ett av dessa möten ska vara ordinarie årsmöte. Beslut om ändring av bestämmelserna om upplösning av föreningen kan endast fattas av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten ska vara ordinarie årsmöte. Båda besluten ska fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster.

§ 10 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
1. Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten ska vara ordinarie årsmöte. Båda besluten ska fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster.
2. Vid föreningens upplösning ska, såvida inte annat beslutats, dess tillgångar överlämnas till Villaägarnas Riksförbund, som har att använda medlen för ändamål enligt förbundets syften i första hand inom den upplösta föreningens verksamhetsområde.

* Vid udda antal kan detta antal behöva modifieras

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2020-02-26 Styrelsen gn ordförande Ingemar Appelqvist